Page N08 - De discriminaties
Page N08a - De discriminaties 2
Association Transgenre Wallonie
Page N00 - Inhoud van de website
Page N00 - Inhoud van de website

Sinds mijn geslachtsverandering is de "ik"-staat in mijn oude identiteit verdwenen !

Discriminatiewetgeving

Door Joyce-Aline Horman, stichtend lid ATW.

Preambule


Alle wetten, decreten en bevelen tegen discriminatie zijn in verschillende fasen geëvolueerd.

De eerste fase veroordeelde discriminatie op basis van nationaliteit, ras, huidskleur, enz.

De tweede fase voegde de criteria van leeftijd, filosofische of religieuze opvattingen, enz.

De derde fase voegde seks, moederschap, rijkdom, politieke overtuigingen, vakbonden, enz.

De vierde fase voegde seksuele geaardheid toe.

De vijfde fase voegde geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie toe. Het was eindelijk voor ons transgenders.

De eerste stap dateert uit 1981, transidentiteit werd in 2014 in deze wetten opgenomen. Het duurde dan ook bijna 33 jaar voordat de Belgische wetgever besefte dat transidentiteit op dezelfde manier beschermd moet worden als andere verschillen.


Niet zo onderdrukt hoor


Maar al deze verordeningen bevatten artikelen die discriminatie relativeren, wat het in zekere zin conditioneert. Deze houden rekening met de jurisprudentie die het gelijkheidsbeginsel relativeert dat is vastgesteld door onze hoge rechtbanken (Hof van Cassatie en Grondwettelijk Hof). Dit kan als volgt worden samengevat: er kan sprake zijn van een verschil in behandeling tussen verschillende categorieën personen, mits dit objectief en relevant is, mits het redelijkerwijs gerechtvaardigd is. Deze verschillen in behandeling moeten in overeenstemming zijn met het in het licht van de betrokken maatregel nagestreefde doel en de middelen om deze verschillen te bereiken moeten evenredig zijn.

Nee dus tegen discriminatie! Als het relatief en redelijk gemotiveerd is, kan het veel minder onderdrukt worden. De koorddansers van de wet spelen hierop in...


De wetten van de federale staat


Het begon allemaal in 1981... De eerste is de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde daden die zijn ingegeven door racisme of vreemdelingenhaat.

Artikel 3 preciseert dat de wet tot doel heeft, met uitzondering van aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen of gewesten vallen, een algemeen kader te scheppen voor de bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, vermeend ras, huidskleur, afstamming of nationale of etnische afstamming.

Artikel 4 (hoofdstuk II) creëert in punt 4° de beschermde criteria van nationaliteit, vermeend ras, huidskleur, afstamming of nationale of etnische afstamming.

De wet van 10 mei 2007 beoogt bepaalde vormen van discriminatie te bestrijden.

De beschermde criteria bedoeld in art. 4 - 4° (hoofdstuk II) zijn: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst.

Een tweede wet van 10 mei 2007 heeft tot doel discriminatie tussen vrouwen en mannen te bestrijden.

Artikel 3 van de wet beoogt discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en bepaalt in artikel 4, § 2, dat een rechtstreeks onderscheid op grond van geslacht moet worden behandeld als een rechtstreeks onderscheid op grond van geslacht.

Er wordt een stukje van de sluier opgelicht over transgenders.


Wijzigingen van deze wetten.


Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde daden die ingegeven zijn door racisme en vreemdelingenhaat. §1 Artikel 7, hoofdstuk 1, van titel II bepaalt dat elk onderscheid op grond van vermeend ras, huidskleur, afstamming of nationale of etnische afstamming directe discriminatie vormt.

Een opmerking bij deze drie wetten van 10 mei 2007 :

Hoofdstuk III met als opschrift "Toepassingsgebied" van deze drie wetten luidt heel duidelijk: "met uitzondering van aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen of gewesten vallen".

Deze drie wetten geven dezelfde definitie van arbeidsverhoudingen over, d.w.z. relaties die onder meer betrekking hebben op arbeid, voorwaarden voor toegang tot arbeid, arbeidsvoorwaarden en ontslagregelingen, en dit :

1. Zowel in de publieke als in de private sector

2. Zowel voor bezoldigd als niet-bezoldigd werk

3. Op alle niveaus van de professionele hiërarchie en voor alle takken van activiteit

4. Ongeacht het wettelijke of contractuele regime van de persoon die het werk levert.

Terug naar de bovenkant van de pagina
Ga naar de volgende pagina
Retour à la page du choix de la langue

Taalkeuze

Terug naar het menu

Terug naar het menu
Terug naar het menu